ÁSZF

 

Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF - a SHOPPING CENTER NETWORK CENTRAL LIMITED (UNIT 42 PRICE STREET BUSINESS CENTRE, BIRKENHEAD, United Kingdom CH41 4JQ; company number: 09702248) - továbbiakban SCnet - által üzemeltetett Nemzetközi Törzsvásárlói Közösség - továbbiakban SCnet-rendszer - működését szabályozzák.

Az SCnet licence-szerződés alapján üzemelteti a Shopping Center Network Nemzetközi Törzsvásárlói Közösséget, melyben a Törzsvásárlók a rendszeren belüli vásárlásokon keresztül, kedvezményeket vehetnek igénybe, illetve tovább ajánlás esetén különböző jutalékokat gazdálkodhatnak ki. Az SCnet-rendszerben a vásárlások készpénzzel, bankkártyával, utalással, illetve online vásárlási utalvánnyal történnek. A rendszer működésének részletei, a rendszerműködés menete az SCnet hivatalos honlapján, a www.scnetcentral.com oldalon találhatók.

A mindenkori ÁSZF célja, hogy szabályokat és rendelkezéseket határozzon meg az SCnet-rendszer működése kapcsán szükséges szabályokat és rendelkezéseket meghatározza. Az SCnet-nek jogában áll a jelen ÁSZF rendszeres felülvizsgálata, szükség szerinti, egyoldalú módosítása, illetve kiegészítése. Minden Törzsvásárló – az adott országban vonatkozó jogi szabályozók elsődleges betartása mellett - köteles a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát megismerni, betartani, és betartatni. Az ÁSZF-et sértő vagy azt figyelmen kívül hagyó valamennyi magatartás szigorú elbírálás alá esik és az Aktív ajánlói státusz felfüggesztését, felmondását, illetve az Aktív ajánló kártérítési felelősségét eredményezheti.

1. A Törzsvásárlói rendszer szerződő felei:

Az SCnet-rendszer résztvevői jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci részvevők.

1.1. Az SCnet: – a rendszer üzemeltetője.

Az elérendő cél: a potenciális vásárlók és terméket, szolgáltatást nyújtó termékpartnerek összefogása annak érdekében, hogy számukra lehetővé tegye a gazdaságosabb vásárlást, illetve a nagyobb volumenű értékesítést.

Az SCnet-rendszer – egyedi informatikai rendszerével, az internet használata mellett - elektronikus elszámolást tesz lehetővé. Minden résztvevőnek külön ún. webirodája van, mellyel önállóan alakítja és irányítja a rendszer béli és piaci részvételét. Az önálló webiroda használatához és működéséhez szükséges valamennyi információ, az SCnet  www.scnetcentral.com oldalon keresztül elérhető mindenki számára.

1.2. A Törzsvásárló: 

Az önkéntes regisztráció útján történő Törzsvásárlóvá válással Ön vállalja, hogy elfogadja és betartja az SCnet jelen üzletszabályzatát, mellyel a Törzsvásárló és az SCnet között határozatlan időtartamra szóló, vállalkozásra irányuló jogviszony jön létre.

Az SCnet-rendszerben a Törzsvásárló két minőségben működhet közre:

Törzsvásárlói minőség, amikor egy konkrét termékpartnernél konkrét vásárlást eszközöl;
Aktív ajánlói minőség, amikor új törzsvásárlókat toboroz, illetve a termékpartnerek áruit és szolgáltatásait népszerűsíti, reklámozza, ezáltal pedig tovább ajánlja, a lehetséges új Törzsvásárlók és/vagy Termékpartnerek részére

1.3. A Termékpartner:

A Termékpartner egy ún. Termékpartneri Szerződés aláírásával egy általa felajánlott %-os visszatérítést nyújt a termékeiből és szolgáltatásaiból az SCnet közreműködésével, közvetítésével a Törzsvásárlóknak. A termékpartneri csatlakozással kapcsolatos feltételek a Termékpartneri szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben találhatók, mely összhangban van jelen Törzsvásárlói ÁSZF-el is.

2. Az Ön Törzsvásárlói tevékenysége


2.1. A Törzsvásárlóvá válás feltétele:

A Törzsvásárlóvá válás feltétele, hogy a természetes vagy jogi személy (képviselője útján), a www.scnetcentral.com oldalon található jelen ÁSZF megismerését követően, annak betartását vállalva, online regisztrációs lap kitöltésével, ingyenesen és önkéntesen regisztrál az SCnet-rendszerébe. A regisztrációkor az Aktív ajánló ún. ID-számának feltüntetése szükséges, mely az ajánlás valódiságát igazolja és biztosítja

A Törzsvásárló kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során kitöltött adatlapon általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen Szerződés létrejöttét és működését befolyásolja

A regisztráció folytán történő Törzsvásárlóvá válásnak nem feltétele, hogy Ön vásárlást eszközöljön, vagy a jövőbeni vásárlását lefoglalja az SCnet rendszerében, a regisztráció után kapott ID (azonosító szám) birtokában Ön már Törzsvásárlói státuszban van.

Amikor a sikeres regisztrációt követően megkapja a saját ID számát, Ön ezennel vállalja, mint az SCnet Törzsvásárlója, hogy betartja a jelen és mindenkor hatályos ÁSZF-t, amelyet a regisztrációjával egyidejűleg elfogadott.

Az SCnet-rendszerbe természetes és jogi személy csak egy alkalommal regisztrálhat, többes regisztrációra nincs lehetőség, amit a Törzsvásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Regisztrációt követően a Törzsvásárló kizárólag a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írtak szerint jogosult az ajánlója nevének módosítására.

Ezen regisztráció előnyeit és annak minden hasznát nem csak saját országában, hanem bármelyik olyan országban is (ahol az SCnet ügyviteli megbízottja bejegyzett), az ottani feltételeknek megfelelően gyakorolhatja. A Törzsvásárlónak, kizárólag azzal az országkóddal lehetséges regisztrálnia, ahol az állandó lakhelye / székhelye van. Amennyiben a regisztráció bármely okból valótlan adatokkal történik meg, úgy az SCnet kivizsgálja az Törzsvásárló regisztrációját, és megteszi a szükséges lépéseket.

Az SCnet fenntartja magának a jogot, a Törzsvásárló tevékenységre vonatkozó regisztrációs kérelem elutasítására saját belátása szerint, objektív és nem diszkriminatív alapon. Ön akkor válik jóváhagyott Törzsvásárlóvá, ha az SCnet-rendszerébe történt online regisztrációkor kapott egy ID számot. Ha az SCnet azt tapasztalja, hogy egy Törzsvásárló több regisztrációval rendelkezik, akkor a Társaságnál először beregisztrált ID szám határozza meg, hogy ki az Ön szponzora. A rendszer a megadott adatok alapján automatikusan végzi a jóváhagyást.

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az SCnet-rendszerben, az előreutalási számláról – saját rendelkezése szerint – a foglalószámlára történő átvezetést foganatosít, úgy ezzel Ön, mint az SCnet Törzsvásárlója, egy jövőbeni - ekkor még nem konkrétan meghatározott - vásárlását foglalja le, tehát ezen jövőbeni vásárlás ellenértékének részét foglalózza. A foglaló számlára áthelyezett összeg a Törzsvásárló részére, a foglaló számlára történő átvezetéssel nem téríthető vissza, mivel ez már egy jövőbeni vásárlásra lefoglalózott összegként szerepel, tehát a jogviszony ezzel már előre teljesedésbe ment e körben. A foglaló összege ekként vissza nem téríthető, az kizárólag az SCnet Termékpartnereinél történő vásárlásra használható fel. Az SCnet részére teljesített banki befizetések/utalások esetén, a teljesítés webirodában történő jóváírásra, az SCnet részére történt beérkezéstől számított 24 órán belül kerül sor, e körben figyelemmel lenni szükséges azonban a banki- és munkaszüneti napokra is.

2.2. Üzleti vállalkozásra módosítás

Ha módosítani kívánja az Ön Törzsvásárló tevékenységének formáját természetes személyről Üzleti vállalkozásra vagy fordítva, ezt bármikor megteheti, azzal, hogy a módosítás az adott országban alkalmazandó jogszabályi követelmény függvénye is. A módosítás további feltétele üzleti vállalkozásra átírás esetén, hogy a természetes személy Törzsvásárlónak, az adott üzleti vállalkozásban tulajdonosi részesedése legyen. Az SCnet kifejezett hozzájárulása szükséges a Törzsvásárló tevékenység átruházásához.

3. Személyes adatok


3.1. Személyes adatok gyűjtése, kezelése

Az SCnet, mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adatait és elkötelezett a személyes adatainak védelme mellett. Az SCnet az Önre vonatkozó, szükséges személyes adatait, csak annak érdekében gyűjti és tárolja, hogy Önnek támogatást nyújtson, az SCnet-rendszer használatából származó előnyök tekintetében.

Az SCnet kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelés során az érintett döntése és hozzájárulása alapján az SCnet az alábbi adatokat kezeli a regisztrációkor: Érintett által a regisztrációkor megadott név, lakcím (irányítószám, ország város), személyi igazolványszám, születési idő, e-mail cím, telefonszám. Ezen túlmenően az SCnet kezelheti az alábbi adatokat: felhasználónév, jelszó, telefonszám, ajánló ID- vagy mobiltelefon száma.

Az adatkezelésre az érintetteknek, mint felhasználóknak az önkéntes, az SCnet adatvédelmi tájékoztatójának elfogadására utaló, ennek megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés célja az SCnet internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az érintettek által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az SCnet kizárólag az MLM rendszer működtetése körében használhatja fel. Az SCnet a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az SCnet adattovábbítása az érintett külön hozzájárulása nélkül nem végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az SCnet az SCnet-rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag a fentebb rögzített célhoz kötötten használja fel.

Az SCnet, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a külön adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatainak törlését. A törlés az érintett törlési igényének beérkezését követően haladéktalanul – de maximum 25 napon belül – kerül teljesítésre. Ez esetben az adat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőnél törlődik, a felek közötti jogviszony automatikus megszűnése mellett. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelem teljesítését megtagadja, úgy a törlés megtagadásának ténybeli és jogi indokairól az érintettet köteles haladéktalanul tájékoztatni, de maximum a fenti 25 napos határidőben.

Személyes adataik kezeléséről az érintettek az SCnettől, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az SCnet hivatalos honlapján található e-mail címre küldött megkeresésben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az SCnet akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás kérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A regisztrációkor, az ÁSZF elfogadásával és az ID-szám létrejöttével, Ön tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az SCnet feldolgozza, rögzíti, továbbá Ön kifejezetten engedélyt ad az SCnet-nek minden Ön által megadott információ tárolására annak központi székhelyén és az Ön székhelye szerinti országban működő helyi SCnet irodánál. Önnek jogában áll hozzáférni személyes adataihoz a saját webirodájában. A személyi igazolvány számon, a nevén, a születési helyén és idején kívüli adatait módosíthatja. Amennyiben nevet, felhasználónevet vagy személyi Igazolvány számot kíván módosítani, így minden esetben írásos kérelemmel kell az adott ország SCnet ügyfélszolgálati irodájához fordulnia.

3.2. Webirodájában található személyes adatainak naprakészen tartása

(a) Törzsvásárlóként, mint természetes személy köteles gondoskodni arról, hogy a webirodájában található információk érvényesek és pontosak legyenek. Haladéktalanul tájékoztatnia kell az SCnet-et a webirodájában foglalt információk pontosságát befolyásoló bármilyen változásról. Amennyiben változást követő 14 napon belül, nem frissíti, vagy írásban nem jelzi az ID-számához tartozó webirodájában az információkat, az SCnet, az Törzsvásárló azonosítóját/webirodáját/ID számát felfüggesztheti, illetve más fegyelmi intézkedést is foganatosíthat ellene, akár a kizárást is.

(b) Törzsvásárlóként, mint jogi személyként a jogi személyi adataira vonatkozó információk módosítása írásban történik, mely kérelmet az adott cégformának megfelelő törvényes képviselőnek kell aláírnia. Az SCnet díjat számolhat fel a jogi személy adatainak módosításáért. Az SCnet-nek jogában áll a változást igazoló okiratokat, azok tartalmát ellenőrizni, és adott esetben a változási kérelmet elutasítani.

3.3. Törzsvásárló másik ajánlóhoz történő átregisztrálása

Az átregisztrálás alapfeltétele az erre szóló írásos kérelem, valamint az, hogy az adott Törzsvásárló minimum egy (1) hónapja az SCnet-rendszer tagja legyen.

Másik ajánlóhoz történő átregisztrálás további feltétele az, hogy Ön ne rendelkezzék a rendszerben ún. profitáló pozícióval (PP). Az átregisztráláshoz az SCnetnek jogában áll az általa meghatározott feltételek teljesítésének megkövetelése.
Ha Ön már regisztrált Törzsvásárló és a webirodájában akár saját, akár csapat PP-vel rendelkezik, akkor NEM válthat új ajánlóra. Ez alól kivételt képez, ha az Etikai Bizottság másképpen dönt.

Ha az SCnet megállapítja, hogy nem megfelelő ajánló váltás történt vagy ilyet szorgalmaztak, az időben második törzsvásárlói ID-számot törli, ezzel annak összes meglévő és jövőbeni előnye és haszna elveszik. Ez esetre Ön az időben első törzsvásárlói ID-számmal folytathatja az SCnet rendszerében a tevékenységét. Ezen túlmenően, az SCnet lentiekben felsorolt egyéb szankciókat alkalmazhatja.

3.4 Egy Törzsvásárlói ID-szám személyenként

Önnek nem lehet érdekeltsége több törzsvásárlói ID-szám alatt.

(a) TILOS a Törzsvásárlók között a partnerség létesítése, törzsvásárlói azonosítók összevonása vagy gazdasági érdekeltség szerzése törzsvásárlói azonosítóban (ID-számban), olyan Törzsvásárló által, aki bármely üzleti tevékenységet folytatott.

(b) TILOS gazdasági érdekeltség szerzése, kivéve, ha ahhoz az SCnet a saját belátása szerint hozzájárulását adja. Amennyiben Ön, az SCnetnél bármilyen törzsvásárlói tevékenységet folytatott, Ön soha nem szerezhet gazdasági érdekeltséget meglévő törzsvásárló, más ajánló alatt (akár adásvétel, partnerség kialakítása útján vagy egyéb úton).

4. Az Ön törzsvásárlói tevékenységének átruházása és megszüntetése


4.1 A törzsvásárlói ID-szám átruházása

Nem ruházhatja át a törzsvásárlói ID-számát, illetve az ehhez fűződő vagy ebből fakadó bármely jogát, csak akkor, ha ezt az SCnetnél írásban kérvényezte, melynek eredményeként megkapta az SCnet előzetes írásos hozzájárulását. Az SCnet az ekörbeni hozzájárulását indokolatlanul nem tarthatja vissza. Az SCnet nem járul hozzá semmilyen kérvényezett átruházáshoz, ha megállapítja, hogy a tervezett átruházás nem valós, és célja csupán az ÁSZF követelményeinek megkerülése.

4.2 Átruházás elhalálozáskor

(a) Az Ön ID-száma és webirodája, a regisztrációból eredő jogai és érdekeltségei összességének minősül és ilyen minőségben örökölhető a nemzeti jogszabályoktól függően. Ezért az Ön halála esetén az Ön ID-száma, ezáltal a webirodája örököseire szállhat át. Az öröklést az SCnet abban az esetben ismeri el, ha azt jogerős határozat vagy megfelelő, érvényes és hatályos jogi dokumentum igazolja, mely hiteles másolatban benyújtásra kerül az SCnet felé, ezzel igazolva az öröklést. Az SCnet javasolja, hogy jogi képviselővel vagy közjegyzővel konzultálva tegyen előzetesen megfelelő lépéseket az Ön törzsvásárlói ID-számának és webirodájának, halál esetére szóló átruházása tárgyában.

(b) Bármikor, amikor az ID-szám és a webiroda ideiglenesen tulajdonos nélkül marad vagy tulajdonlási folytonosság megszakad (pl. hagyatéki tárgyalás vagy más ebből fakadó bírósági eljárás következtében), az ID-szám alatt levő webiroda inaktívvá válik. Házastársak válása esetében, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása esetén az SCnet nem rendelkezik a webiroda illetve az Alsóvonali szervezet felosztásáról továbbá kérésre sem végzi el azok felosztását.

4.3.A tagság megszűnése:

(a) A Felek közös megegyezéssel -  írásban -  bármikor megszüntethetik a Törzsvásárló tagságát.

(b) A Törzsvásárló – egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül –  bármikor felmondhatja a tagságát.

A Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnése esetén a Felek 30 napon belül elszámolnak egymással csak és kizárólag a személyes webirodájában az előreutalási-, valamint a bónusz-számlákon rendelkezésére álló összeg tekintetében. Törzsvásárlói tagság megszüntetése esetén sem igényelhető vissza a korábban foglaló számlára elhelyezett összeg.

Amennyiben a Törzsvásárló részéről történt a felmondás, úgy 30 nap elteltével a Törzsvásárló újra regisztrálhat az SCnet-rendszerbe, de kizárólag csak az eredeti, felmondást megelőző regisztrációkor feltüntetett ajánlójához.

5. Elvárt általános etikus magatartás

Törzsvásárlói tevékenységét etikus, professzionális és udvarias módon kell folytatnia. Ez többek között a következőket jelenti:

• Be kell tartania az ÁSZF-t és minden alkalmazandó jogszabályt;

• Törzsvásárlói tevékenységét tisztességes módon kell folytatnia;

• Jeleznie kell a leendő ügyfeleknek és Törzsvásárlóinak, hogy Ön kicsoda, miért veszi fel a kapcsolatot velük, és milyen lehetőséget közvetít;

• Nem tehet hamis vagy megtévesztő állításokat az SCnet Kompenzációs Terve szerinti potenciális keresetről, lehetőségekről;

• Nem gyakorolhat nyomást semmilyen Törzsvásárlóra vagy leendő Aktív ajánlóra annak érdekében, hogy pénzügyileg felelőtlen módon járjon el, többek között beleértve a nyomásgyakorlást annak érdekében, hogy több foglalót vagy üzleti segédanyagot és szolgáltatást vásároljanak, mint amit indokolt mértékben felhasználhatnak.

5.1. A becsmérlő összehasonlítás kizárása

Nem tehet semmilyen megtévesztő, tisztességtelen, pontatlan, vagy becsmérlő összehasonlítást, állítást, nyilatkozatot vagy kijelentést az alábbiakról:

- az SCnet;

- kereskedelmi tevékenységei;

- az SCnet-hez köthető személyek;

- más gazdasági társaságok (beleértve a versenytársakat is); vagy

- más gazdasági társaságok termékei, szolgáltatásai vagy kereskedelmi tevékenységei.

5.2. Zaklatás

Az Aktív ajánlói tevékenységét oly módon kell kifejtenie, hogy az zaklatástól, megalázástól, fenyegetéstől és a visszaéléstől mentes legyen. Az SCnet semmilyen jellegű zaklatást nem tűr el, beleértve a faji, vallási, fizikai vagy verbális alapon történő zaklatást, ideértve a rábeszélést, ösztönzés felkérést bármilyen, nem megfelelő vagy kéretlen, írásos, verbális, elektronikus vagy fizikai kapcsolatra, szexuális viszonyra, továbbá a szexuális ajánlattételt, vagy egyéb fizikai, verbális vagy szexuális jellegű vizuális magatartást más Törzsvásárlóval, az SCnet munkavállalójával vagy ügyfelével szemben.

5.3. A Termékpartnerekkel való kapcsolat kizárása

Nem veheti fel a kapcsolatot sem közvetlen, sem közvetett módon, akár szakmai okokból vagy akár más, az aktív ajánlói tevékenységével kapcsolatos okból az SCnet termékpartnereivel, az SCnet bármilyen más tanácsadóival vagy konzultánsaival, jogi és gazdasági szakembereivel a SCnet előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve, ha az adott Termékpartnert a Törzsvásárló közvetlenül regisztráltatta az SCnet-rendszerbe illetve ha ezen kapcsolat felvételére írásos engedéllyel rendelkezik az SCnet-től.

5.4 A korrupció kizárása

Önnek be kell tartania minden helyi korrupcióellenes jogszabályt, azon országokban, ahol az SCnet a tevékenységét kifejti. Ön sem közvetlenül, sem közvetve (pl. megbízotton keresztül) nem teljesíthet kifizetést vagy nem adhat ajándékot olyan céllal, hogy befolyást gyakoroljon bármely társaság tisztségviselőjére, cselekményeire vagy döntéseire.

5.5. Az SCnet jó hírének fenntartása

Ön nem járhat el oly módon, beleértve az Törzsvásárlói tevékenysége körén kívül eső cselekményeit is, ami az SCnet vagy más Törzsvásárló üzleti tevékenysége vagy azok jó hírneve szempontjából káros lehet. Az SCnetnek jogában áll, hogy saját belátása szerint - objektív és nem diszkriminatív alapon - megállapítsa, mely cselekmények tekinthetők a számára károsnak, mely esetre Önnel szemben a jelen ÁSZF szerint lépéseket tehet.

5.6. A tevékenység felülvizsgálata

Aktív ajánlóként való részvételének feltételeként Ön felhatalmazza az SCnetet, hogy megvizsgálja az Ön e körbeni tevékenységét, az azzal kapcsolatos bármely eljárását, annak megállapítása céljából, hogy Ön az Aktív ajánlói tevékenységét ezen ÁSZF szerint végzi-e. Az SCnet bármikor és bármely okból kérheti az Ön Aktív ajánlói tevékenységével kapcsolatos nyilvántartásának áttekintését, e körben a személyes webirodájába történő részletes betekintést. E kéréseket Önnek haladéktalanul és maradéktalanul teljesítenie szükséges.

 

 

6. Az SCnet kötelezettségei és jogai

6.1. A SCnet vállalja, hogy a rendszer működését érintő minden lényeges információt hivatalos weboldalán aktualizálva a Törzsvásárlók és Termékpartnerek rendelkezésére bocsát.

6.2. Az SCnet vállalja, hogy az SCnet-rendszerrel szerződött Termékpartnereket bemutatja, reklámozza, továbbá, hogy a szerződött Termékpartnerek termékeiről, szolgáltatásairól, értékesítési feltételeiről a Törzsvásárlókat megfelelő időben és pontossággal tájékoztatja. Az SCnet kizárólag a Termékpartner által rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat köteles és jogosult kiadni a potenciális érdeklődők számára, ezek valóságtartalmáért nem felel. Az egyes Termékpartnerek szolgáltatásaival, illetve termékeivel kapcsolatosan érdeklődő Törzsvásárlók kérdései igényei közvetlenül, melyek az SCnet rendelkezésére álló információk alapján nem megválaszolhatóak, s melyekre a Termékpartner, amennyiben szükségesnek tartja, és lehetséges a megfelelő tájékoztatást megadja.

6.3. Az SCnet vállalja, hogy a Törzsvásárlók és Termékpartnerek részére zökkenőmentes, személyes ügyintézés céljára ügyfélszolgálati irodát, és ügyfélszolgálati telefonvonalat üzemeltet, melyet az SCnet hivatalos weboldalán tesz nyilvánossá.

6.4. Az Scnet-nek bármikor jogában áll ellenőrizni, hogy a Törzsvásárló által folytatott tevékenység megsérti-e az ÁSZF-et vagy valamelyik jogi szabályt, fenti etikai elvárást, továbbá, hogy a Törzsvásárló rendelkezik-e az SCnet-rendszer használatához szükséges ismeretekkel.

7. Törzsvásárló kötelezettségei és jogai


7.1. Független Törzsvásárló

Ön az SCnetnek nem megbízottja, alkalmazottja, tisztségviselője, tagja vagy társtulajdonosa és nem is mutatkozhat be ilyen minőségben. Ön független, természetes vagy jogi személy, aki nem vállalhat az SCnet nevében semmilyen kötelezettséget vagy kötelmet. Belátása szerinti időben és módon dolgozhat, hacsak az ÁSZF másként nem rendelkezik.

Független természetes vagy jogi személyként Ön vállalja az adók- és járulékok költségeit, bevallását és megfizetését. Az SCnet ezekért a bevallásokért és befizetésekért nem vállal felelősséget.

Ön Törzsvásárlói minőségében tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a tevékenységéért (1. sz. Melléklet - Kompenzációs terv) alapján járó bármely SCnet-juttatás adó és járulékköteles (ez alól csak az 1%-os vásárlói visszatérítés kivétel).

Felelősséggel tartozik a saját üzleti döntéseiért és önmaga határozza meg, mikor és hány órát fog a rendszer építésére fordítani. A kifizetett bónuszok az ajánlók hatékonyságán és nem kizárólag az Ön által a rendszer építésére fordított órák számán alapulnak.

Felelősséggel tartozik az üzleti tevékenységével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségért, többek között beleértve az utazási, reprezentációs, irodai, ügyviteli, jogi költségeket, a felszerelést, a számvitelt.

7.2. Az SCnet nevében való eljárás kizárása

Az SCnet írásos engedélye nélkül Önnek nincs felhatalmazása arra, hogy az SCnet nevében járjon el. Ez többek között magában foglalja az alábbiak tevékenységekre irányuló bármilyen kísérletet is:

• Az SCnet nevének, védjegyeinek, logóinak, kereskedelmi neveinek bejegyzése vagy lefoglalása. Úgy, mint pl: SCNET, SCNETWORK, SHOPPING CENTER NETWORK stb…, vagy ezekhez megtévesztően hasonló design vagy arculat.

• URL címek bejegyeztetése a SCnet neveinek, védjegyeinek vagy kereskedelmi neveinek felhasználásával;

• bármilyen jellegű üzleti vagy kormányzati kapcsolatok létesítése az SCnet nevében. Kártalanítania kell az SCnetet az SCnet részéről felmerült minden költség és ügyvédi díj tekintetében, amelyek az SCnetet terhelő bármilyen jogorvoslati eljárás keretében szükségeltetnek abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el az SCnet nevében. Haladéktalanul át kell ruháznia az SCnetre a SCnet neveinek, védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, termékeinek vagy URL címeinek bármilyen bejegyzését, amelyeket e pont megsértésével regisztrált vagy foglalt le, az Ön költségeinek az SCnet részéről történő, bárminemű megtérítése nélkül.

7.3. Munkáltatóként való feltüntetés kizárása

Nem tüntetheti fel, nem jelölheti meg az SCnetet a munkáltatójaként. Ez többek között magában foglal hitelkérelmeket, állami formanyomtatványokat, munkáltatói igazolási kéréseket, kérelmeket munkanélküli segélyre, vagy bármi más hivatalos vagy nem hivatalos űrlapot vagy dokumentumot is.

8. Termékek, utalványok vagy szolgáltatások megrendelése

Megrendelés/vásárlás

8.1. Regisztráció után a Törzsvásárlónak joga van az SCnet Termékpartnereknél kedvezményes vásárlások és szolgáltatások igénybevételére, a weboldalon feltüntetett kedvezmény erejéig.

Online rendelések leadása más Törzsvásárló nevében tilos.

8.2. A törzsvásárlói ID-szám, és a hozzá tartozó webiroda felhasználói azonosítóval és jelszóval védett, amit a Törzsvásárló a regisztráció folyamán saját maga generál és őriz. Ezen adatok, illetve hozzáférések titkosak és második személynek átadni szigorúan tilos. A webirodában folytatott tevékenységéért a webiroda tulajdonosa felelős. A Törzsvásárló felelőssége ezen adatok őrzése, illetve titokban tartása. Az ettől eltérő magatartásért az SCnet nem vállal felelősséget. Ha illetéktelen felhasználást, illetve webiroda használatot észlel, azt azonnal jelezze az SCnet felé, aki azonnal kivizsgálja az esetet, és szankciókat hozhat.

Kompenzációs terv általános információk

8.3. Kompenzációs terv

Az Ön számára, a regisztrációval online elérhetővé vált, a Kompenzációs terv teljes példánya. Az Kompenzációs terv a regisztráció része, és Önre nézve kötelezőek a feltételei. Az Kompenzációs tervet az SCnet 30 napos előzetes értesítés mellett bármikor módosíthatja. A Kompenzációs terv hatályos példánya megtalálható a www.scnetcentral.com címen.

8.4. Szponzorálási kompenzáció kizárása

Ön nem kap semmilyen kompenzációt más Aktív ajánlók szponzorálásáért (nincs „fejpénz”). Az Ön kompenzációjának mértéke, az Ön által elvégzett munkától függ és az Alsóvonali szervezet általi forgalmon alapul.

8.5. Garantált jövedelem kizárása

Nem garantálunk Önnek meghatározott jövedelmet és nem biztosítjuk a nyereség vagy a siker semmilyen szintjét. Ahhoz, hogy valaki Aktív ajánlóként a Kompenzációs tervben biztosított Bónuszban részesüljön, jelentős mennyiségű időt és energiát kell befektetnie, illetve elkötelezettnek kell lennie az üzlet/SCnet iránt. Aktív ajánlói tevékenységét pénzügyileg felelős és üzletszerű módon kell kifejtenie.

8.6. A Kompenzációs terv manipulációja

A Kompenzációs terv feddhetetlenségének fenntartása létfontosságú az SCnet számára. Be kell tartania a Kompenzációs terv feltételeit, és semmilyen formában nem adhat hamis azonosítószámokat, hamis neveket, hamis törzsvásárlói azonosítókat, vagy a manipuláció semmilyen más formáját, ami sérti az Kompenzációs terv üzletszabályzatát vagy a szellemét és szándékát.

9. Bónusz


9.1. A Bónusz formája

a) Kifizethető bónusz

b) Utalvány bónusz, csak konkrét vásárlás céljából használható fel az SCnet rendszerén belül, az SCnet szerződött Termékpartnereinél.

9.2. A Bónuszok megnevezése

a) Saját bónusz: a Törzsvásárló saját ID-szám alatt lévő profitáló pozíciója után kapott bónusz

b) Hálózati bónusz: alsóvonali szervezet általi forgalmon alapul

c) Nemzetközi részesedés

9.3. A Törzsvásárló a rendszerben végzett tevékenységéért, az 1. sz. mellékletben - Kompenzációs tervben - részletezett Bónuszokban részesül. Amennyiben ezen Bónuszok összege meghaladja az 50,- €UR összeget, vagy az SCnet-tag országban alkalmazott fizető eszközzel számítva, a mindenkori átváltási összegében az 50,- €UR összeget, úgy ezen Bónusz elszámolása a Törzsvásárló kívánságának megfelelően, legkésőbb 8 munkanapon belül megtörténhet. A bónusz teljesítéséről és az ahhoz kötődő adózásról szóló tájékoztatásra, az adott ország rendelkezései irányadóak.


10. Reklámozás


10.1. Az SCnet egyéb szervezetekkel történő társítása

Az SCnet-rendszer béli lehetőség nem alapul faji, nemi, vallási meggyőződéssel kapcsolatos vagy politikai kötődéseken. Amikor képzést nyújt az Alsóvonali szervezete számára, az SCnetet, mint lehetőséget népszerűsíti, nem népszerűsíthet, hirdethet, értékesíthet vagy nem használhat olyan írott anyagot, könyvet vagy egyéb információs anyagot, amely más szervezetet vagy személyt reklámoz, függetlenül attól, hogy az vallási, politikai vagy üzleti, vagy társadalmi jellegű tevékenység. Más társaságok, üzleti kapcsolatára hivatkozni, illetve az SCnetet összekapcsolni, szigorúan tilos, kivétel ez alól az SCnet által szerződéses jogviszonyban lévő partnerek.

10.2. Üzleti segédanyagok és védjegyek használata

Üzleti segédanyagok használata

Ön csak az SCnet által készített és az SCnet-rendszer népszerűsítése céljából terjesztett üzleti segédanyagokat és Kompenzációs tervet használhatja, és nem készíthet, vagy nem használhat saját üzleti segédanyagokat. Továbbá, mivel a jogszabályok és rendelkezések országonként eltérőek, Ön csak az engedélyezett országban történő specifikus használatra jóváhagyott üzleti segédanyagokat használhatja.

A védjegyek és szerzői jogok használata

(a)          A SCnet védjegyek és szerzői jogok a SCnet értékes vagyontárgyát képezik, és a SCnet szigorúan szabályozza e védjegyek és szerzői jogok használatát annak biztosítása céljából, hogy ne veszítse el ezek értékét. A Törzsvásárló semmilyen formában nem használhatja fel a SCnet és az SCnet védjegyeit, szerzői jogait és egyéb szellemi tulajdonjogait, függetlenül attól, hogy azokat bejegyezték-e, csak akkor, ha ezt kifejezetten engedélyezte az ÁSZF, vagy egyéb módon írásban jóváhagyta az SCnet. Az SCnet megtilthatja az SCnet védjegyeinek vagy szerzői jogainak használatát bármilyen üzleti segédanyagban vagy egyéb médiumban. Emellett az SCnet törzsvásárlói által tartott bármely prezentáció vagy tájékoztatás engedély nélküli megosztása, terjesztése is fenti körbe tartozik, azzal, hogy ahhoz az adott törzsvásárló hozzájárulásának beszerzése is feltételül szabható.

(b)          Károk. Ön felelősséggel tartozik az SCnet kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szerzői jogainak, törzsvásárlói prezentációinak és egyéb szellemi tulajdonjogainak nem rendeltetésszerű, jogosulatlan használatából eredő bármilyen károkért, legyen az bármilyen formájú, kivéve, ha ezt írásban jóváhagyta az SCnet.

10.3. Nyilatkozatokra vonatkozó állítások

Ön kizárólag az SCnet üzleti segédanyagaiban és a vállalati anyagaiban közzétett, állításokat és nyilatkozatokat tehet, amelyeket az SCnet abban az országban jóváhagyott, ahol Ön ezeket az állításokat teszi.

10.4. Jövedelemre vonatkozó állítások

A jövedelemre vonatkozó megtévesztő állítások kizárása

Fontos, hogy minden Törzsvásárló teljes körűen tájékozódva legyen, és reális elvárásokat támasszon az Aktív ajánlói tevékenységhez kapcsolódó lehetőségről. Nagyon fontos, hogy ne tegyen semmilyen konkrét vagy sugalmazott állítást jövedelem-lehetőségről, ami hamis vagy megtévesztő, beleértve bármilyen jellegű jövedelemgaranciát is pl. akciók eseti eredményeinek általánosként történő bemutatása.

10.5. Életstílusra és Bónuszokra vonatkozó állításokkal kapcsolatos követelmények

Az életstílusra vonatkozóan csak olyan állításokat tehet vagy olyan állításokat tegyen a bónuszok szintjével vagy az SCnet tevékenységéhez kapcsolódó jövedelmével összefüggésben, amelyekre az alábbi feltételek teljesülnek:

(a)          Az információ legyen pontos, és ne legyen megtévesztő;

(b)          Az információnak a tapasztalatán és a tényleges karrierszintjén kell alapulnia, vagy pedig az Törzsvásárlók tapasztalatain és jövedelemszintjén az Ön közvetlen Felsővonali vagy Alsóvonali szervezetében, vagy feleljen meg az SCnet és az üzleti segédanyagokban közölt információnak;

(c)          A Bónuszra vonatkozó állítást havi vagy éves összegben és az ilyen összeget elérő Aktív ajánlók tényleges százalékában kell megadni;

(d)          Nem tehet semmilyen nyilatkozatot az SCnettől kapott előzetes írásos jóváhagyás nélkül, a konkrét bónusz-szintek eléréséhez szükséges időről;

10.6. Az SCnet által létrehozott üzleti segédanyagok

a) A rendszer feddhetetlenségének biztosítása céljából, kizárólag az SCnet vezetősége/menedzsmentje hozhat létre, engedélyezhet és használhat és terjeszthet saját üzleti segédanyagokat és szolgáltatásokat. Ezek az üzleti segédanyagok és szolgáltatások csak azokban a megnyitott országokban használhatók, ahol beregisztrált tagokkal rendelkezik az SCnet.

b)   Amennyiben úgy dönt, hogy az SCnet üzleti segédanyagokat és szolgáltatásokat vásárol, vagy felhasznál, az SCnet felelőssége és kötelezettsége Önnel szemben, a tartalmi, vagy formai hibás segédanyagok a cseréje vagy kijavítása.

10.7. Tömegtájékoztatási eszközök, általános reklámozás

A Tömegtájékoztatási eszközök igénybevételével történő népszerűsítés tilalma

A Törzsvásárló nem használhatja a média vagy más tömegtájékoztatási hirdetési eszközök semmilyen formáját az SCnet népszerűsítésre, beleértve az interneten történő tömegkommunikációs eszközzel történő hirdetést is. Ez magában foglalja a híradásokat vagy a reklámtételeket TV-műsorokban, hírműsorokban, szórakoztató show-kban, internet hirdetésekben; stb. Az üzletépítés csak személyes kapcsolat útján, vagy az SCnet vagy a Törzsvásárlók által ezen ÁSZF szerint készített és terjesztett vállalati anyaggal népszerűsíthetők. Elhelyezhet általános reklámokat azon joghatóságokban, amelyek engedélyezik az ilyen típusú reklámot, de csak az SCnet szabályzata szerint.

Médiainterjúk

Törzsvásárló nem népszerűsítheti az SCnet üzleti lehetőséget médiainterjúkban, kiadványokban megjelentetett cikkek, újságriportok vagy bármilyen más nyilvános információ, szakmai vagy ipari információs forrás révén, kivéve, ha ezt az SCnet írásban külön engedélyezte. Ez magában foglal zárt, fizetett tagságot, vagy „zárt csoport” számára szóló, nem publikus anyagokat is. Nem nyilatkozhat a médiának az SCnet nevében, és nem jelentheti ki, hogy felhatalmazást kapott a nevében való nyilatkozásra. Minden médiakapcsolatot vagy érdeklődést haladéktalanul jelenteni kell az SCnet vezetőségének.

Reklámanyag nem tehető ki nyilvános helyeken, nem küldhető kör e-mailben, nem tehető parkoló autókra, postaládákba, vagy nem terjeszthető semmilyen más nem személyes kapcsolattartás módján.

Engedélyezett internet tevékenységek

Minden Aktív ajánló használhatja az internetet a következők szerint:

(a)          Használhatja a SCnet által létrehozott Aktív ajánlói weboldalakat.

(b)          Használhatja a közösségi médiát az SCnet hivatalos weboldalára, egyéb közösségi oldalára vezető hivatkozásokkal, ezek nem tartalmazhatnak semmilyen hamis vagy megtévesztő információt az SCnet által közzétett anyagok megváltoztatásával.

(c)          Használhatja az internetet, beleértve a közösségi hálózati oldalakat, blogokat, közösségi médiát és alkalmazásokat és egyéb weboldalakat, amelyek tartalma a felhasználói részvételen és a felhasználó által generált tartalmon, fórumokon, üzenettáblákon, blogokon, wikipédia bejegyzéseken és podcastokon alapul (pl. Facebook, Twitter, stb.) de kizárólag a b pont utasítása szerint.

(d)          Az SCnet vezetői szintű Aktív ajánlói, a (c) pontban felsoroltakon túl, kötelesek az általuk képviselt weboldalakban, blogokban, internetes bejegyzéseken és podcastokon (pl. Facebook, Twitter, stb.) az SCnet jó hírnevének, arculatának, etikus megőrzésé mellett, az ÁSZF 10.5. és 10.6. pontjainak figyelembe vételével, körültekintően eljárni. Ellenkező esetben az SCnetnek jogában a jelen ÁSZF alapján eljárni.

10.8. Potenciális Törzsvásárlók, új Ajánlók elérése

Mielőtt Ön az SCnet-rendszer népszerűsítése során értékesít, megvásárol, vagy felhasznál bármilyen elérhetőségi adatbázist, ellenőriznie kell, hogy az elérhetőségi adatok beszerzése megfelelő módon történt-e, azok használata jogszerű-e, azon a területen, ahol kapcsolatba lép az illető személlyel. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy az elérhetőségi adat megszerzése megfelel azon adott ország, állam vagy régió törvényeinek, ahol a potenciális ügyfelek találhatóak. Az elérhetőségi adatok megszerzésével kapcsolatos törvények bármilyen megsértése az elérhetőségi adatokat szolgáltató és az ilyen úton szerzett potenciális ügyfelekkel kapcsolatba lépő személyek felelőssége. Az SCnet ezen tevékenységért semmilyen felelősséget nem vállal.

10.9. Találkozók

Az SCnet által szervezet találkozók kapcsán a Törzsvásárló nem számíthat fel díjat a felszólalásért, egyetlen rendezvényen vagy találkozón sem.

Az SCnet rendezvényekről vagy prezentációkról történő felvétel készítésének tilalma

Ön kizárólag abban az esetben készíthet felvételt az SCnet által szponzorált bármilyen rendezvényről vagy egyéb prezentációról, amit az SCnet képviselője vagy más, az SCnet által megbízott képviselő adott elő bármilyen találkozón, rendezvényen vagy egyéb formában, ha ez kizárólag magáncélra szól. Tilos az ilyen felvétel médiában történő nyilvánosságra hozatala, terjesztése, másolása vagy sugárzása, illetve ilyen felvétel nem kerülhet bemutatásra más, leendő Aktív ajánlóknak, kivéve a magáncélra szánt felvételeket. Nem készíthet semmilyen felvételt az SCnet által szponzorált rendezvényről, nem rögzíthet semmilyen prezentációt, amit az előadó vagy más megbízott képviselő adott elő bármely találkozón, rendezvényen, az SCnet előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Az SCnet fenntartja magának a jogot, hogy a saját rendezvényein megtiltsa a magáncélú felvételeket is. Ebben az esetben semmilyen magyarázattal, indoklással nem köteles szolgálni a tiltást illetően.

11. Aktív ajánlóvá válás


11.1. Követelmények

Csak akkor működhet Aktív ajánlóként, ha betartja az ÁSZF-ben ismertetett valamennyi követelményt és elfogadja az összes kötelezettséget.

11.2. Új Törzsvásárlók ajánlása

Oly módon segítheti elő, hogy természetes vagy jogi személy az SCnet Törzsvásárlójává / Aktív ajánlójává váljanak, hogy ajánlja, bemutatja nekik az SCnet weboldalát, ahol regisztrációt hajthatnak végre, ezáltal saját ID-számmal fognak rendelkeznek.

Minden Aktív ajánló, a saját webirodájához kizárólagos hozzáféréssel rendelkezik, ezzel együtt a Hálózat része. A Hálózat, valamint a Hálózattal kapcsolatos bármilyen információ, eszköz, kizárólag a z SCnet tulajdona és nem az Aktív ajánlóé.

11.3. A potenciális törzsvásárlók SCnetnél történő jelentkezése

Amikor az SCnetnél természetes személyek érdeklődnek az SCnet-rendszerének üzleti lehetőségéről, az SCnet ezen természetes személyeket a saját belátása szerint küldi tovább az általa megjelölt Aktív ajánlóhoz.

Az Aktív ajánlói jogviszony SCnet általi felmondásának és az Aktív ajánló kártérítési kötelezettsége beálltának, többek között, de nem kizárólag, az alábbi esetekben van helye:

Jogszerűtlen regisztrálás - Egy Aktív ajánló nem regisztrálhat más személyeket azok tudta és a regisztrációs oldal általuk történő személyes kitöltése nélkül;

Más személy jogszerűtlen szponzorálása Törzsvásárlóként/Aktív ajánlóként;

Nem létező személyek/ ”fantomok” szponzorálása vagy ennek megkísérlése Bónusz megszerzése érdekében

11.4. Aktív ajánló feladatai

Az Alsóvonali szervezet képzése

Önnek felügyelnie, oktatnia, támogatnia és folyamatosan tájékoztatnia kell (I) minden Aktív ajánlót, akit aktivizál, és (II) az Alsóvonali szervezetét az ÁSZF feltételeinek megfelelően. A feladatai közé többek között az alábbiak tartoznak:

(a)          Rendszeres szervezeti képzés, iránymutatás és ösztönzés az Alsóvonali szervezete számára;

(b)          Maximális erőfeszítések megtétele annak biztosítására, hogy az Alsóvonali szervezetében minden Aktív ajánló érti és betartja az ÁSZF feltételeit és kikötéseit, valamint az alkalmazandó nemzeti helyi jogszabályokat, rendeleteket és követelményeket;

(c)          Közbenjárás bármilyen felmerülő vitában egy Törzsvásárló/Aktív ajánló és bármelyik Alsóvonali szervezete között, és kísérlet a viták mielőbbi és peren kívüli megoldására;

(d)          Kapcsolattartás az Alsóvonali szervezettel és rendelkezésre állás a kérdések megválaszolása céljából;

(e)          Képzés biztosítása annak érdekében, hogy a rendszer lehetőségeivel foglalkozó találkozókat az Ön Alsóvonali szervezete az ÁSZF-el összhangban folytassa le, az SCnet érvényes szakirodalma és minden vonatkozó jogszabály, rendelet és követelmény szerint;

(f)           Azok tevékenységének figyelemmel kísérése, akiket Ön személyesen ajánl, és akik az Ön Alsóvonali szervezetében működnek. Az Ön eljárását jóhiszemű együttműködés jellemezze az SCnettel ezen ÁSZF megsértésének- és a Kompenzációs Terv manipulálásának megelőzése céljából;

(g)          Együttműködés a Társasággal az Ön Alsóvonali szervezetének kivizsgálásával kapcsolatban, és az Scnet kérésére minden releváns információ átadása bármilyen vizsgálattal kapcsolatban.

11.5. Vonalváltás

Nem ösztönözhet, nem vehet rá, nem beszélhet rá senkit, vagy nem asszisztálhat egy másik Aktív ajánlót más Ajánlóhoz való átregisztrálásra. Az ilyen eljárás az SCnet és az Aktív ajánló közötti szerződéses kapcsolatba való illetéktelen és indokolatlan beavatkozásnak minősül. Ez a tilalom többek között magában foglalja anyagi vagy más értékes ösztönzők felajánlását más Aktív ajánlók számára, hogy szüntesse be jelenlegi Aktív ajánlói tevékenységét és jelentkezzen át más Ajánló alá. Ön tudomásul veszi, hogy e szabály megsértése helyrehozhatatlan kárt okoz az SCnetnek és tudomásul veszi, hogy gyorsított Etikai bizottsági eljárás keretében megfelelő jogorvoslat kérhető ezen kár megelőzésére és helyreállítására.

11.6. Termékek, illetve üzleti segédanyagok és szolgáltatások vásárlásának nem kötelező jellege

Ön nem követelheti egyik Aktív ajánlótól vagy leendő Aktív ajánlótól sem, hogy vásároljon meg bármilyen terméket vagy bármilyen üzleti segédanyagot és szolgáltatást, vagy nem sugallhatja azt, hogy bármely ilyen beszerzés kötelező ahhoz, hogy Aktív ajánlóvá váljon.

Az Ön Alsóvonali szervezetének kommunikációja a Társasággal

Ön nem beszélheti le, nem próbálhatja bármi okból akadályozni, vagy ténylegesen nem akadályozhatja meg, hogy az Aktív ajánló közvetlenül kapcsolatba lépjen az SCnettel vagy, hogy az SCnet kapcsolatba lépjen bármely Aktív ajánlóval. Az Ön feladata az, hogy előmozdítsa a kommunikációt bármely, az Alsóvonali szervezetében lévő Aktív ajánló és az SCnet között az Alsóvonali szervezetében lévő Aktív ajánló vagy a SCnet kérésére.

12. Nemzetközi üzleti tevékenység


12.1. Nemzetközi üzleti tevékenység

Az ÁSZF tartalmától függően kifejthet ajánlói tevékenységet Aktív ajánlóként bármely – megnyitott -  országban. Ha az ország nem megnyitott ország, akkor az Ön tevékenysége arra korlátozódik, hogy névjegyeket oszthat és találkozókat tarthat, szervezhet, vagy résztvevőként azokon jelen lehet. Nem használhat szórólapokat, nem küldhet tömeges e-mailt, nem használhat reklámot vagy bármiféle tömeges ösztönzést az ezen találkozókon való részvétel előmozdítása céljából. Nem megnyitott országokban TILTOTTAK a következők:

(a)          Az SCnet jövőbeni termékpartnereiről valótlan adatokat és az SCnet birtokában lévő bizalmas információkat továbbítani

(b)          Az SCnettel, a Termékpartnereinek kedvezményeivel vagy a lehetőséggel kapcsolatos bármilyen reklámanyag terjesztése, vagy bármilyen típusú reklám elhelyezése, kivéve bármilyen, az SCnet által jóváhagyott üzleti segédanyagot, amit az SCnet kijelölt a nem megnyitott országban való terjesztésre;

(c)          Bármilyen az SCnet kompenzációs tervétől eltérő megállapodás közvetítése vagy letárgyalása azzal a céllal, hogy rávegye nem megnyitott ország polgárját vagy lakosát arra, hogy elkötelezze magát a lehetőség, egy adott Aktív ajánlói vagy adott Aktív ajánlói vonal mellett.

(d)          Pénz vagy más ellenszolgáltatás elfogadása vagy részvétel pénzügyi tranzakcióban, bármilyen leendő Törzsvásárlóval, akár személyesen, akár megbízotton keresztül, az SCnet Termékpartnereivel vagy lehetőségével kapcsolatos célokra, beleértve létesítmények bérletét, lízingelését vagy megvásárlását az SCnettel kapcsolatos tevékenység előmozdítása vagy kifejtése céljára; vagy

(e)          Bármilyen olyan típusú tevékenység előmozdítása, támogatása vagy kifejtése, amely túlmegy ezen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokon, vagy amely az SCnet kizárólagos belátása szerint ellentétesnek tekinthető az SCnet tevékenységével, vagy etikai érdekeivel nemzetközi terjeszkedés tekintetében is.

12.2. Jogorvoslatok

Az ÁSZF-ben biztosított egyéb jogorvoslatokon túl, Ön eltiltható a szóban forgó nemzetközi piacon való részvételtől az SCnet által megfelelőnek tartott ideig, és a jelen ÁSZF-ben ismertetett jogorvoslat alkalmazható. A jogorvoslatok objektívek és diszkriminációmentesek. Ezen tilalom többek között magában foglalhatja, a szóban forgó nemzetközi piacon az új Aktív ajánlók szponzorálására vonatkozó jogának korlátozását.

12.3. Az Elő-marketing kifejezett tilalma bizonyos országokban

Az SCnet fenntartja magának a jogot, hogy kijelöljön bizonyos országokat, ahol minden elő- marketing tevékenység kifejezetten tiltott. Az Ön felelőssége, hogy nem megnyitott országban elő- marketing tevékenység megkezdésének minden egyes esete előtt ellenőrizze a Társaságnál kijelölt kapcsolattartójának segítségével, hogy az ország, ahol ilyen tevékenységek kifejtését tervezi, nem tiltott ország-e.

13. Korlátozó kötelezettségvállalások


13.1. A Hálózat tulajdonlása

Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy: (I) a Hálózat az SCnet tulajdonában álló értékes, saját tulajdonú, kereskedelmi és üzleti titkot képező vagyon. (II) a Hálózat az SCnet és az Aktív ajánlók javát szolgálja, azzal, hogy ők előmozdítsák az SCnet engedélyezett üzleti tevékenységét a Hálózaton keresztül. (III) a Hálózat védelme alapvető mind az SCnet, mind az Aktív ajánlók folyamatos sikere szempontjából; és (IV) az ezen fejezet szerinti kötelezettségeinek megsértése visszavonhatatlan kárt okoz a Hálózatnak, az SCnetnek és az Aktív ajánlóknak. A fentiek alapján Ön tudomásul veszi, hogy ezen ASZF jelen fejezete szerinti kötelezettségeinek megsértése jogtalan és indokolatlan beavatkozást okozna az SCnet, az Aktív ajánlók és a Törzsvásárlók közötti jogviszonyba, és kárt okozna az SCnet és a Hálózat üzleti versenyérdekei és feddhetetlensége tekintetében.

A rábeszélés tilalma

(a)          Ön semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem népszerűsítheti, értékesítheti vagy forgalmazhat más gazdasági társaság vagy természetes személy termékeit vagy szolgáltatásait az SCnet hálózat részére, kivételt képez, az SCnettel szerződésben álló Termékpartnerek termékei, illetve szolgáltatásai.

(b)          Toborzás más közvetlen értékesítő társaság számára.

Semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem toborozhat, nem közvetíthet, vagy szponzorálhat semmilyen SCnet Aktív ajánlót/Törzsvásárlót azzal a céllal, hogy (I) jogviszonyt létesítsen, részt vegyen értékesítőként más közvetlen értékesítő társaságban, (IV) vagy társuljon valamely más, közvetlen értékesítő társasággal, vagy arra ösztönözzen bármely Aktív ajánlót vagy Törzsvásárlót, hogy ezt tegye, vagy megszüntesse vagy módosítsa a jogviszonyát az SCnettel.

13.2 Kizárólagos jelleg

Törzsvásárló tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben Aktív ajánlói érdekeltséggel rendelkezik, bónuszt kaphat, Önt, házas- és élettársát nyilvánosan elismerheti és népszerűsítheti az SCnet mint Aktív ajánlói vezetőt.

13.3. Titoktartás:

Felek kötelesek megőrizni az SCnet-rendszer használata során mindennemű megszerzett, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott üzleti, gazdasági, bank-, adó-, vagy egyéb titkot, valamint a másik felet közvetlenül vagy közvetetten hátrányosan érintő mindenféle tényt, információt, adatot.

Ide tartoznak különösképpen a tovább ajánlás alapján történő Törzsvásárlói regisztráció során tudomásra jutott személyes adatok, ezeket semmilyen célra harmadik fél számára kiadni nem lehet, bármely más célra felhasználni tilos.

13.4. Bizalmas információ

A webirodához hozzáférést biztosító jelszó és/vagy felhasználói név átadása vagy átvétele sem közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában – az adott Törzsvásárló felhatalmazása alapján sem - lehetséges.

13.5. Az Aktív ajánlói információ bizalmas jellege

Alsóvonali szervezetei vonatkozásában esetlegesen tudomására jutott bármely személyes adat, információ szigorúan bizalmas, és harmadik fél számára nem adhatja ki.

13.6. A becsmérlés kizárása

Az SCnettől kapott elismerés, bónusz és az Aktív ajánlóként kapott egyéb javadalmazás kapcsán, Ön nem becsmérelheti az SCnetet vagy semmilyen más társaságot vagy személyt, az SCnet filozófiáját, többek között beleértve más Aktív ajánlókat, az SCnet Termékpartnereit, a Kompenzációs Tervet, a jelen ÁSZF-et vagy az SCnet alkalmazottait, megbízottjait. A becsmérlés az Ön Aktív ajánlói tevékenységének megszüntetéséhez vezethet.

14. Jogorvoslatok

Ha a Törzsvásárló, az ÁSZF-ben foglalt, bármely előírást megsérti, ebben az esetben az itt írt szankciók, a fokozatosság és a rangsor elve szerint az alábbiak:

(a) szóbeli figyelmeztetésben részesül a felső vonali vezetőtől,

(b) írásbeli figyelmeztetésben részesül az SCnet vezetőségétől

(c) etikai bizottsági eljárás indul

15. Az ÁSZF érvényre juttatása


15.1. Az ÁSZF

Ön tudomásul veszi, hogy Ön és az SCnet közötti jogviszony teljes egészében a regisztrációkor elfogadott ÁSZF-en alapul és folytonos jogviszonynak minősül. Az ÁSZF-et az SCnet az ezen ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja.

16. Vizsgálati, fegyelmi felelősségre vonási és tagság vagy aktív ajánlói státuszmegszüntetési eljárások


16.1. Az állítólagos, az ÁSZF-el szembeni szabálysértések jelentése

Az a személy, aki tudomást szerzett egy feltételezhető szabályértésről, valamennyi jogsértést írásban köteles jelenteni és elküldeni az SCnet részére. Az SCnet kivizsgálhat bármely olyan feltehető szabálysértést, ami a tudomására jutott a saját független forrásaiból, vagy belső vizsgálatok révén. Az SCnet bármikor indíthat belső vizsgálatot és e körben nem kötelezi határidő.

16.2. Határidő a feltehető szabálysértések jelentésére

Az Aktív ajánlói tevékenységek és az SCnet folyamatos tevékenységének biztosítása céljából az SCnet nem indít eljárást az ÁSZF feltételei és módozatai bármilyen állítólagos megsértése esetén, ha azt nem jelentik írásban.

16.3. Eljárás

Az ÁSZF szerint az Ön jogai attól függnek, hogy teljesíti-e a ÁSZF szerinti összes kötelezettségét. Ha az SCnet megállapítja, hogy valószínűsíthetően megsértette az ÁSZF feltételeit, akkor a szabálysértés természetétől függően az SCnet saját hatáskörében az alábbiakat teheti: a bejelentés vizsgálatának idejére haladéktalanul felfüggesztheti az Aktív ajánlói tevékenység jogosultságát, mellyel együtt az Ön webirodáját inaktívvá teheti, illetve kezdeményezheti az Etikai Bizottság eljárását

A bejelentett – állítólagos - szabálysértést az alábbi eljárás szerint szükséges kezelni:

(a)          Ön írásos értesítést kap az SCnet-től, miszerint megsérthette az ÁSZF-t.

(b)          Önnek 5 munkanap áll rendelkezésére az írásos értesítés keltétől számítva, amely folyamán írásban benyújthat minden információt, amit relevánsnak tekint az állítólagos szabálysértésben. Információt adhat azon személyekről, akik releváns információval rendelkeznek, megadva a nevüket és elérhetőségüket. Ha nem válaszol az írásos bejelentésre, vagy nem nyújtja be az összes releváns tényt és információt, az SCnet olyan lépést tehet, amit megfelelőnek tart.

(c)          Az SCnet megvizsgálja az Ön által 5 napon belül benyújtott észrevételeket és eldönti, hogy Önnel szemben szükséges e szankció alkalmazása, illetve e körben – a szabálysértés fokától függően – eldönti az alkalmazandó szankció, eljárás formáját.

16.4. Etikai Bizottság

Ha az SCnet azonnali felfüggesztést és in aktivációt foganatosít, Önnel szemben Etika Bizottsági vizsgálatot indíthat. Ez esetre 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy írásban benyújtsa az álláspontját az Etikai Bizottsághoz. Az írásos álláspontjának kézhezvételétől számított 30 napon belül az Etikai Bizottság megvizsgálja az írásos álláspontját és írásban értesíti (I) a végleges döntéséről, (II) vagy arról, hogy a további vizsgálat szükség esetén, az SCnet számára mennyi időt igényel.

Ha az SCnet végleges döntésében megállapítja, hogy Ön az eljárásával megsértette az ÁSZF-et, úgy az SCnet belátása szerint - a szerződésszegés súlya alapján – az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

(a)          méltányos határidő kitűzésével írásban értesíti Önt az ÁSZF-sértéssel kapcsolatos aggályairól és az SCnet szándékáról, hogy megszünteti a ÁSZF szerinti jogait, ha a szabálysértés továbbra is fennáll;

(b)          meghatározott határidőre felfüggeszti az ÁSZF szerinti jogait, a webiroda inaktívvá tétele mellett;

(c)          Figyelemmel kíséri a jövőbeni tevékenységét egy írásban közölt, előre meghatározott ideig;

(d)          Konkrét lépéseket határoz meg, amelyeket Önnek meg kell tennie a szabálysértés korrigálása végett, és megköveteli Öntől, hogy írásban ismertesse az SCnet-tel azon szándékát, hogy teljesíteni kívánja-e az ÁSZF rendelkezéseit;

(e)          Beszünteti az ÁSZF szerinti kötelezettségei teljesítését és megvonja az Ön ÁSZF szerinti jogait. Ideértve, hogy felfüggeszti vagy megszünteti a jogát a webiroda feletti rendelkezéshez, bónuszok igénylésére és felvételére. Beszünteti a jogát arra, hogy részt vegyen az SCnet rendezvényeken vagy az SCnet-médiában (kiadványokban, videókon stb.), illetve ott elismerésben részesüljön. Megszünteti a jogát arra, hogy részt vegyen az SCnet által szponzorált rendezvényeken, vagy megszünteti a jogát arra, hogy előléptetésben részesüljön a Kompenzációs Terv keretében, vagy megszünteti a jogát arra, hogy Aktív ajánlóként tevékenykedjen. Megszünteti a jogát arra, hogy Bónuszt kapjon az Alsóvonali szervezete szintjén elért forgalmak után, továbbá az Etikai Bizottság döntése alapján az SCnet jogosult az Alsóvonali szervezet kártalanítására, a megszüntetésre kerülő webirodában rendelkezésre álló aktívákból és/vagy bónuszokból. Amennyiben a személyes regisztráció ÁSZF súlyos sértés-okán törlésre kerül, úgy a webiroda tulajdonjoga az SCnet-re száll.

(f)           Átengedi az Alsóvonali szervezete teljes egészének vagy egy részének a szakmai vezetését az Etikai Bizottság által kijelölt aktív ajánlójának. A további munka végzése, ezen csoportokban szigorúan tilos.

Az Etikai Bizottság tagjai, az SCnet mindenkori igazgatója és az igazgató által megválasztott pártatlan szakmailag és etikailag feddhetetlen, az SCnet-ben vezetői feladatokat ellátó Aktív ajánlók lehetnek. Az Etikai bizottság mindenkor változó tagság mellett, minimum 3 tagú, a tagságot a vizsgált ügyben való közvetlen érintettség kizárja.

17. Az ÁSZF-en alapuló jogviszony Ön általi felmondása

(a)          Ön azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti az Aktív ajánlói tevékenységét bármikor, anélkül, hogy a megszüntetés bármely költséget vagy szankciót vonna maga után. A jogviszony felmondása kizárólag írásban, az SCnet mindenkori hivatalos székhelyére megküldött irattal lehetséges.

(b)          Ha Ön megszünteti az Aktív ajánlói tevékenységét, akkor a megszüntetés attól függően lép hatályba, hogy melyik következik be később: a nap, amikor az SCnet megkapja az Ön írásos értesítését a megszüntetésről vagy az Ön írásos értesítésében megjelölt nap.

(c)          Az Aktív ajánlói státus megszüntetésével elveszíti minden Aktív ajánlói jogát és az Önnek járó előnyöket, ideértve az Alsóvonali szervezete végleges elveszítését is. Az Aktív ajánlói jogviszony felmondással történő megszűnése, a törzsvásárlói jogviszony létét, fennmaradását nem érinti.

(d)          Az Aktív ajánlói tevékenység bármilyen okból való megszüntetése után, ha függőben van még vizsgálat és/vagy megoldatlan jogi kérdés az Aktív ajánlói tevékenységgel kapcsolatban, amely magában foglalja a jelen ÁSZF bármilyen feltehető sérelmét vagy tényleges megsértését, akkor az Alsóvonali szervezete nem számolható fel mindaddig, amíg le nem zárul a függőben lévő vizsgálat és/vagy meg nem oldja a jogi kérdéseket az SCnet.

(e) Önnek – a fenti eljárási rend mellett továbbá - joga van a törzsvásárlói jogviszonyának felmondására is, ezzel együtt azonban az Aktív ajánlói jogviszonya is felmondásra kerül.

17.1. Felek elszámolása a törzsvásárlói jogviszony megszűnése esetére

(a) az ÁSZF megsértéséből eredően foganatosított kizárás esetén, a kizárt fél jogosult, a foglaló számláján lévő összeg azon részére, melyet az előreutalási számlájáról helyezett át (azaz hiteles bizonylattal igazolt külső befizetések visszatérítésére).

(b) A törzsvásárlói jogviszony törzsvásárló részéről történő egyoldalú felmondásával a törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az SCnet-tel szemben semmilyen visszatérítési követelést vagy elszámolási igényt nem támaszthat, elszámolási igény ez esetre kizárt, ide nem értve a bónusz- és előreutalási számlák egyenlegét, mely elszámolásköteles. Ilyen esetre a törzsvásárló webirodája feletti rendelkezése megszűnik.

17.2. A keresztvonalazás kizárt.


Keresztvonalazás alatt értendő, minden üzleti információ, átadása, cseréje, meghallgatása – legyen az pozitív vagy negatív tartalmú információ - a saját alsóvonali struktúrán kívüli Törzsvásárlóval. Keresztvonalazás a jelen ÁSZF súlyos megsértésének minősül, mely azonnali kizárással szankcionálható.

A SCnet Hálózati vezetői – 5-ös karrierszinttől, ide értve az 5-ös karrierszintet is - más direkt vagy Network értékesítő társaságnál nem tölthetnek be vezetői pozíciót, vagy bármilyen, a konkurens társaság tagjaira befolyással bíró egyéb feladatkört. Amennyiben valamely Törzsvásárló regisztrációjakor már betölt vezetői pozíciót egy másik direkt-, vagy Network értékesítő társaságban, az nem zárja ki az SCnet- rendszerében való szponzori szerepkör betöltését, downline építését és ez alapján a kapcsolódó jutalékjogosultság megszerzését, azonban kizárja annak lehetőségét, hogy az illető az SCnet szervezetében a vezetői pozícióval járó utazásokon, illetve a vezetőknek szóló találkozókon részt vegyen.

17.3. Az SCnet a jelen szerződéses jogviszonyából eredő bármely jogcímen Törzsvásárló által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kár szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott, vagy a kárt a SCnet-rendszer valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta, illetve amennyiben az SCnet-rendszernek felróható károkozás miatt a Törzsvásárló életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár, egyéb esetben az SCnet-rendszer Törzsvásárló által érvényesítendő minden kártérítési igénnyel szemben felelősségüket kizárják.

17.4. Az SCnet nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe az SCnet-rendszeren keresztül. E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az általános szabályok szerint. A Termékpartner áruértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása kizárólag a Termékpartner és a Törzsvásárló között létrejött szerződéses jogviszony, ezen jogviszonynak az SCnet-rendszer nem válik alanyává vagy résztvevőjévé semmilyen jogalap, sem jogcím szerint.

17.5. Az SCnet nem vállal felelősséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Törzsvásárló az ajánló Törzsvásárlótól kap a rendszerbe való belépésről, a rendszer használatáról, az elérhető SCnet-jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori ÁSZF és azok mellékleteinek közzétett változata az irányadó.

17.6. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett SCnet érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá a hivatalos SCnet weboldalhoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós SCnet érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése.

18. A LOVE, ALL HELP ALL! Foundation - SCnet EGYÜTTMŰKÖDÉS

AZ SCnet együttműködésben áll a LOVE, ALL HELP ALL! Foundation – továbbiakban LAHA – adományozói rendszerrel, mely együttműködés keretében, az SCnet Törzsvásárlói adományt ajánlhatnak fel, saját bónuszuk terhére.

A Törzsvásárlói, saját webirodájukban hagyhatják jóvá, hogy az SCnet, az adományozás lebonyolításához szükséges, LAHA-fiókjuk létrehozásához szükséges, alábbi személyes adataikat közvetlenül továbbítsa a LAHA részére:

- felhasználó neve,

- felhasználó lakcíme,

- felhasználó e-mail címe,

- felhasználó országkódja (annak az országnak a kódja, ahol a törzsvásárló honos állampolgár)

 

A Törzsvásárló ezen személyes adatok továbbításához külön nyilatkozattal, önkéntesen hozzájárul, a hozzájárul megadásának elmaradása esetén, az adományozási rendszerben a Törzsvásárló nem vehet részt, ez esetben adatai továbbításra nem kerülnek, LAHA-fiók hozzárendelésére nem kerül sor. Az adatkezelés célja a LAHA-fiók létrehozása, az adományozás bonyolítása érdekében.

 

A LAHA, az SCnet által – a Törzsvásárló megadott hozzájárulása alapján – megküldött adatokat automatikusan feldolgozza és teljes értékű vásárlói fiókot – ún. LAHA-fiókot – hoz létre, az SCnet Törzsvásárló számára, melynek létrejöttéről elektronikus levélben értesítést küld a Törzsvásárló felé. A Törzsvásárlónak, a LAHA weboldalára történő első fellépéskor, a LAHA-fiók első használatakor, a

felhasználási feltételek elfogadásával, új jelszót kell generálnia, mely kizárólag a LAHA-fiókkal rendelkező törzsvásárló számára ismert.

 

A LAHA-fiók, a Törzsvásárló személyes fiókja, ahhoz az SCnetnek hozzáférése illetve rendelkezési joga nincsen. A LAHA-fiókot az SCnet a törzsvásárlói jogviszony esetleges megszűnésével sem jogosult törölni, megszüntetni, tekintettel arra a tényre, hogy a Törzsvásárló és a LAHA között, külön szerződéses jogviszony jön létre, melyre a LAHA Általános Szerződési Feltételei az irányadóak (elérhető a https://hu.loveallhelpall.org/tos webhelyen) A LAHA-fiók létrejöttével a Törzsvásárló, a saját SCnet webirodájában automatikusan nyomon követheti a LAHA adománya útját. A LAHA rendszere a szervezésért díjat egyik fél felé sem számít fel, a rendszer használatának költsége nincsen.

 

AZ ADOMÁNYOZÁS MENETE - SZAVAZÁS

 

Minden hónap utolsó napján az SCnet, a LAHA adományt jóváhagyó felhasználói profilokban összegyűlt adományt, a LAHA-fiókjukhoz

rendeli. Az adomány összegét a rendszer szavazatra váltja, (1 szavazat mindig egyenlő, az aktuális 1 USD-nak megfelelő adomány

valuta nemével). A Törzsváásrló az adományt a gyüjtőkalapos (ún. DS3) gyűjtésnél használhatja fel, amit az adat átadáskor a LAHA

rendszere automatikusan megnyit, az SCnet fiókjában. A szavazás, a megnyitástól számított 5. napon zárul.

GYŰJTŐKALAPOS SZAVAZÁS – DS3

 

A gyűjtőkalap a LAHA rendszerének egy olyan szolgáltatása, ami lehetővé teszi a regisztrált cégeknek, hogy ne kelljen kis tételű összegeket, több irányba utalnia a ciklus végén. A gyűjtőkalapos szavazást szervező cég kiválaszthatja, hogy a LAHA rendszerében regisztrált civil szervezetek közül, mennyi civil szervezetnek szeretné, egyenlő arányban szétosztani a gyűjtőkalapba befolyt összeget.

Az SCnet, a törzsvásárlói jutalékból a Törzsvásárló által felajánlott összeget, az adott Törzsvásárlóhoz rendeli. A hozzárendelésről a Törzsvásárló értesítést kap.

A LAHA-rendszer az adomány összegét, szavazatra váltja. A Törzsvásárló a szavazatával megjelölhet egy számára kedves, általa kiválasztott non-profit szervezetet. A szervezet felkerül egy ranglistára és a beérkezett szavazatok alapján a beállított nyertesek száma szerint, a szavazat zárásakor, egyenlő arányban eloszlik a befolyt adomány összeg. Számítási szimulátor elérhető https://goo.gl/niYA1m címen. Azoknak a Törzsvásárlóknak az adományai, akik nem használták fel szavazásra az adományukat, az adományuk a szavazás záráskor automatikusan belekerül a gyűjtőkalapba.

Az SCnet, az összegyűlt adomány összegét – a szavazás lezárásától számított 8 napon belül legkésőbb - köteles a nyertes non-profit társaság felé teljesíteni.

 19. ÁSZF módosítása

Felek tudomásul veszik, hogy az SCnet - amennyiben szükséges - átdolgozhatja a jelen ÁSZF-et és az 1. számú mellékletet tartalmazó Kompenzációs Tervet, összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.

1. számú melléklet – Kompenzációs Terv