Adatvédelmi nyilatkozat

Shopping Center Network Central Ltd.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Shopping Center Network Central Limited (Company No. 09702248, VAT: GB262347409, CH41 4JQ Birkenhead, Unit 42 Price Street Business Centre UK) - a továbbiakban Társaság - által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – továbbiakban Infotv. -, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. -, az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel - a továbbiakban: érintett - kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza. Az adatkezelésre jogosult:

SCnetwork Magyarország Kft. (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 206. B ép. I. lph. IV. em. 440., adószám: 23276107-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-177989) – (továbbiakban „SCnet”)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelő és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Érintett: az a természetes személy, aki a Társaság által üzemeltetett rendszerben regisztrál, részt vesz és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatait.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelés során az érintett döntése és hozzájárulása alapján a Társaság az alábbi adatokat kezeli a regisztrációkor: Érintett által a regisztrációkor megadott név, lakcím, személyi igazolványszám, születési idő, e-mail cím. Ezen túlmenően a Társaság kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, lakcím, telefonszám, ajánló személyi igazolvány száma vagy mobilszáma.

3.2. A megadandó személyes adatok kizárólag a törzsvásárlói rendszer nyújtotta kedvezmények jogszerű igénybe vétele érdekében kerülnek kezelésre. A törzsvásárló vagy a termékpartner az önkéntes alapon megadott személyes adatai közül a nevet, a lakcímet és a személyi igazolvány számot a vásárlásokkor kiállított utalvány felhasználásakor, azonosítás végett adja meg, ezen adatok az utalványon feltüntetésre kerülnek, annak érdekében, hogy a termékpartner az utalvánnyal fizetni kívánó törzsvásárló személyét ellenőrizni tudja, ezáltal az utalványokkal elkövethető esetleges visszaélések elkerülhetőek legyenek. A regisztrációs folyamatnál megadandó továbbá a regisztráló érintett születési ideje, elektronikus levelezési címe. Az e-mail címet és mobiltelefonszámot a Társaság kizárólag a törzsvásárlóval való kapcsolattartásra használja, az harmadik fél felé kiadásra nem kerül, az e-mail címre hírlevél vagy egyéb marketing célú megkeresés nem kerül továbbításra a Társaság részéről. A születési hely és idő megadására kizárólag azért van szükség, hogy a személyi igazolván szám és a születési adatok megadásával a duplikált regisztráció kiszűrhető legyen, ennek kiszűrésére ugyanis a rendszer alkalmas. A név megadása továbbá azért szükséges, mert ezen a néven működteti az önként regisztráló törzsvásárló saját webirodáját, a törzsvásárlói kártya is erre a névre kerül lenyomtatásra. A lakcím megadása továbbá azért szükséges, mert a rendszeren keresztül rendelt termékpartneri utalványok erre a címre kerülnek kipostázásra.

Felhasználónév megadása azért szükséges, mert a törzsvásárló által generált felhasználónév egyediesíti a saját webirodáját, a felhasználónévvel való belépés védi a saját webirodát, hiszen azt csak a regisztráló törzsvásárló ismeri.

Az e-mail cím megadása továbbá azért szükséges, mert a rendszerben legenerált online utalványok erre az e-mail címre kerülnek megküldésre.

Az ajánló személyi igazolvány száma vagy mobilszáma (ezek közül csak az egyik megadása kötelező) megadása azért szükséges, hogy az MLM rendszer sajátossága nyomon követhető legyen, tehát a regisztráció az ajánló, korábban már regisztrált félhez kapcsolódva lehetséges. A törzsvásárló a regisztrációkor egy a rendszer által automatikusan generált ún. ID számot kap, mely egyedi és kizárólag hozzá kötődő rendszeren belüli azonosító szám.

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre az érintetteknek, mint felhasználóknak az önkéntes, jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadására utaló, ennek megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően a 3.2 pontban hivatkozott adatkezelésre a Ptk. valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai alapján kerül sor.

4.2 Az Adatkezelés célja a Társaság internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az érintettek által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság kizárólag az MLM rendszer működtetése körében használhatja fel. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő adattovábbítása az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.3 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4 Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettel terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az Adatkezelés elvei

5.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét.

5.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 A Társaság megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatfeldolgozó személye:
Az SCnetwork Magyarország Kft. által használt számítástechnikai rendszer nem a Társaság tulajdona, a rendszer használati joga apportként került a Társaságba. A szerver az alábbi címen található az Amerikai Egyesült Államokban, Dallasban: US Office Address WebHostingBuzz - USA LLC 850 Southbridge Street Auburn, MA 0150

Az adatok tárolásának helye a fenti szerveren történik, a Társaság maga a törzsvásárlói illetve termékpartneri adatokat nem tárolja.

A feltöltések, és a különböző munkafolyamatok eredményei minden esetben a törzsvásárló egyedi azonosítóval rendelkező webirodájában láthatók.

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a hivatkozott jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

6.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4 A Társaság rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5 Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7 A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát a Társaság arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, zárolásról, illetve törlésről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatainak törlését. A törlés időpontja az érintett törlési igényének beérkezésétől számított 30. munkanap. Ez esetben az adat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőnél törlődik, a felek közötti jogviszony automatikus megszűnése mellett. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatokban bekövetkezett változások az scnethu.com oldalainak az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon – ún webirodákon keresztül - állíthatóak be vagy módosíthatóak. A regisztráció során önként megadott adatok változása esetére, a változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az érintettnek írásban kell jeleznie a Társaság részére, annak érdekében, hogy az adatokban bekövetkezett módosítás végrehajtható legyen.

8.2 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a irooda@scnethu.com e-mail címre küldött megkeresésben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás kérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.4 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első napot kell tekinteni.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2 Amennyiben a Társaság az általa nyújtott szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja.

10.3 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

11.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

11.2 Az érintett a rendszerben történt regisztrációjával önként elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

12.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az iroda@scnethu.com e-mail címen.

Budapest, 2015. június 15.